Procedures en protocollen

Aanmelden en inschrijven

Wanneer je je kind bij onze school wilt aanmelden, word je uitgenodigd voor een informatieochtend. Je krijgt dan informatie over de school en de BSO, je krijgt een rondleiding en je kunt vragen stellen. De data voor deze informatieochtenden vind je op de website (www.petteflet-groningen.nl) en in de jaarkalender. Ze worden meestal gehouden op woensdagochtend of donderdagochtend en beginnen om 11.00 uur. Je kunt je ook zelf aanmelden voor een informatieochtend; dat kan telefonisch of via info@petteflet-groningen.nl.

Wil je je kind definitief aanmelden, dan gaat dat door middel van een inschrijfformulier. Voor het invullen van dit formulier maak je een aparte afspraak met de administratie.

Nieuwe leerlingen kunnen vanaf zes weken voor hun vierde verjaardag een aantal dagdelen mee draaien in hun groep om te wennen. In overleg met de stamgroepleidster wordt een aantal wendagen afgesproken. De eerste schoolperiode is voor de meeste kinderen een spannende tijd. Daarom is het in het begin belangrijk om met de stamgroepleidster te overleggen hoeveel dagdelen de vierjarige mee draait.

Leerlingen die direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar onze school gaan bezoeken, worden aan het eind van het oude schooljaar uitgenodigd voor de introductiemiddag.

Ten slotte: meld eventuele jongere broertjes en zusjes zo vroeg mogelijk aan, het liefst voordat ze drie jaar zijn. Kinderen die op De Petteflet worden ingeschreven, hebben een gegarandeerde plaats op de BSO Huis de B.

Brengen/ halen en parkeren

We adviseren om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen. Er zijn voldoende rekken om de fietsen van de kinderen in te zetten. Kinderen uit de voor- en onderbouw kunnen hun fietsen in de rekken langs de speeltuin zetten. De midden- en bovenbouwfietsen kun je in de rekken bij het gymlokaal kwijt. Fietsen van kinderen die naar de naschoolse opvang gaan, kunnen meteen in de rekken bij de BSO. Fietsen van ouders mogen niet in de rekken worden geplaatst. De rekken zijn alleen bedoeld voor de fietsen van de kinderen. En natuurlijk geen fietsen tegen de bomen parkeren! Vanwege de veiligheid mag er niet op het plein worden ge(brom)fietst.

Let op:

  • In onze wijk geldt een maximale snelheid van 30 km/u
  • Na 09.00 uur moet je parkeergeld betalen. Let dus op bij vieringen, presentaties en losse bezoekjes!  

Bij school is er weinig parkeergelegenheid. De Kiss ’n ride strook is bedoeld om kort te stoppen.

Wanneer de kinderen op school gebracht worden, vinden we het erg leuk om jullie als ouder in de stamgroep te zien. Tussen 8.15 uur en 8.30 uur is er gelegenheid om samen met je kind te kijken naar het werk in de stamgroep.

Inloop

De school start om 8.15 uur met een inloop. De kinderen kunnen dan in hun eigen groep een spelletje pakken of aan het werk en als ouder mag je meekijken of meespelen. Om 08.30 uur starten we in alle groepen in de kring. De ouders worden dan verzocht de stamgroep te verlaten om te voorkomen dat we onderwijstijd verliezen. Zorg dus dat je op tijd bent en ook op tijd afscheid neemt, zodat de stamgroepleidster echt om 8.30 uur kan beginnen! 

Ziek melden

Als je kind ziek is, dan moet het formeel worden ziekgemeld. Dit kan vóór 08.30 uur m.b.v. het betreffende formulier op de website (www.petteflet-groningen.nl) of telefonisch ziek te melden.

Bezoeken aan tandarts, huisarts, orthodontist enzovoort graag buiten schooltijd plannen. Mocht het echt alleen onder schooltijd kunnen, dan moet dit tijdig aan de stamgroepleidster of de administratie doorgegeven worden.

Verzuim

Wanneer je kind zonder berichtgeving afwezig is, wordt zo spoedig mogelijk (meestal dezelfde dag) contact met je opgenomen. Als er sprake is van veel schoolverzuim door ongeoorloofde afwezigheid of door te laat komen, dan word je op school uitgenodigd voor een gesprek. Komt je kind regelmatig te laat op school of is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dan zijn we verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Groningen.

Verlof aanvragen

De school kan je kind verlof geven. Dit is mogelijk vanwege religieuze verplichtingen of vanwege ‘gewichtige omstandigheden’, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, huwelijk of overlijden van bloedverwanten, verhuizing of jubilea. Voor de rest moet je je houden aan de vastgestelde schoolvakanties.

In heel bijzondere gevallen kun je toch verzoeken om verlof buiten de reguliere vakanties; dit geldt echter alleen voor ouders die door hun beroep in de schoolvakanties geen vakantie kunnen opnemen. Dit verlof kan nooit worden verleend voor de eerste twee weken na de grote vakantie. Deze vrijstelling van onderwijs buiten de reguliere vakanties om kan voor ten hoogste tien dagen verleend worden. Bij het aanvragen van dit verlof moet een werkgeversverklaring overhandigd worden.

Het aanvragen van verlof of extra vakantie voor jullie kind(eren) gebeurt m.b.v. het betreffende formulier op de website (www.petteflet-groningen.nl). Het aanvraagformulier moet minimaal twee weken vóór het verlof bij de administratie zijn verstuurd. Voor verlof langer dan tien dagen moet altijd een aanvraag bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Dit moet minimaal vier weken van tevoren worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Groningen. Haar adres en telefoonnummer vind je achterin deze schoolgids. Hier kun je ook terecht als je van ons geen verlof krijgt terwijl je vindt dat je daar wel recht op hebt.

Als de directeur de voorschriften ten aanzien van de leerplicht niet correct naleeft, kan hij daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Het verlenen van verlof is door dit verscherpt toezicht op de leerplicht minder gemakkelijk te verlenen dan in het verleden het geval was.

Tot slot: kinderen vanaf 5 jaar kunnen in bijzondere gevallen gedeeltelijke ontheffing van de schoolplicht krijgen.

Fruitkring

In elke stamgroep wordt 's ochtends fruit gegeten. Kinderen nemen eten en drinken mee van huis. We willen dat de kinderen enkel gezonde dingen meenemen.

Dieet

Wanneer je kind een dieet volgt, is het van belang om dit aan de stamgroepleider(s) door te geven.

Excursies

Naast het feit dat we de wereld in de stamgroep halen, gaan de stamgroepleiders ook regelmatig met de kinderen de wereld in! In de verschillende bouwen zijn er regelmatig excursies en uitstapjes passend bij een actueel thema.

Verjaardagen

In de eerste weken van het schooljaar vindt er een stamgroepavond plaats. Tijdens deze avond geven we o.a. toelichting over het vieren van verjaardagen in de desbetreffende stamgroep. 

Oudergesprekken

Als je kind ongeveer acht weken in groep 1 zit, word je door de stamgroepleidster uitgenodigd voor een gesprek op school. Daarna is er ieder schooljaar voor alle ouders, in oktober, opnieuw een mondelinge rapportage over je kind. Dit staat ook bekend als het ‘tienminutengesprek’. Je kunt, als daar aanleiding voor is, om een apart gesprek met de stamgroepleider vragen. 

Gevonden voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat er spullen op school blijven liggen. We verzamelen de gevonden voorwerpen in de bak bij de entree van de onderbouwgroepen. In de kleedkamers van de gymzaal is ook een bak met gevonden voorwerpen te vinden. In het keukentje, bij het kopieerapparaat is een bak te vinden met kleine gevonden voorwerpen. Je kunt hierbij denken aan: sleutels, sleutelhangers, armbandjes etc. 

Hoofdluis

Hoofdluis is een terugkerend probleem op bijna alle basisscholen in Nederland. Ook onze school heeft hier regelmatig mee te maken. Het voorkomen van hoofdluis is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders. Daarom willen we je vragen om je kind wekelijks te controleren.

Op school hanteren we de volgende procedure. We hebben in overleg met de oudercommissie en de BSO besloten om op school en op de BSO een luizenzak te gebruiken. Ieder kind krijgt een eigen luizenzak, voorzien van de naam, om de jas in te bewaren.
 Na iedere vakantie (zo nodig vaker) worden alle kinderen op school op hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door het LOT (Luizen Opsporings Team), bestaande uit een groep ouders.

Wanneer er hoofdluis of neten bij je kind worden geconstateerd, krijg je hiervan bericht (en informatie van de GGD over hoe te handelen). Kinderen met hoofdluis moeten, vanwege de neten thuis worden behandeld. Wanneer je zelf hoofdluis bij je kind ontdekt, willen wij graag dat je dit meldt aan de school. We kunnen dan alle kinderen uit de groep controleren.

Rapporten

Groepen 1 en 2

Aan het eind van groep 1 krijgen de kinderen voor het eerst een verslag mee. Daarin wordt beschreven hoe ze zijn in de groep. In groep 2 krijg je een schriftelijk rapport. In dit rapport staat hoe je kind zich sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch ontwikkelt. In het rapport zit ook een bladzijde van je kind zelf. Op deze bladzijde kan je kind vertellen hoe hij/zij denkt over de eigen ontwikkeling, het gedrag en de prestaties bij bijvoorbeeld buitenspelen, knippen en plakken, vrije tekst, de weekopening en voorlezen. In het rapport zit een aparte bladzijde voor de ouders om iets te schrijven.

Groepen 3 t/m 8

In februari en in mei/juni krijgen de kinderen een schriftelijk rapport. Er wordt gerapporteerd over hun prestaties en ontwikkeling aangaande de vakken lezen, schrijven, rekenen, taal, wereldoriëntatie, expressie en gym, over de sociaalemotionele ontwikkeling, over hoe je kind zich gedraagt in de groep en over de werkhouding en de concentratie. In het rapport zit ook een bladzijde van het kind zelf. Daarin geeft het de eigen mening over zijn/haar ontwikkeling en prestaties. Voor groep 8 is er in het najaar een informatieavond over het voortgezet onderwijs. De kinderen uit groep 8 krijgen niet een mondeling gesprek in november, maar in december een preadvies voor het voortgezet onderwijs. In maart volgt het definitieve advies. De stamgroepleiders van de bovenbouw hebben hierover uitgebreid mondeling contact met de ouders/verzorgers.

Ouderbijdrage

De oudercommissie vraagt van elke ouder een geldelijke bijdrage voor het schoolfonds. Hieruit worden allerlei zaken betaald die niet door het ministerie van Onderwijs vergoed worden; bijvoorbeeld Sint-Maarten, het Sinterklaasfeest, de sportdag, extra bezoekjes aan theater of museum, de schoolkrant en de schoolreisjes.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. Ook de begroting en de besteding van de ouderbijdrage worden (na instemming van de oudergeleding van de MR) vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

Ouders die recht hebben op financiële ondersteuning ontvangen automatisch een brief van de dienst SoZaWe. Je kunt deze brief op school inleveren; de school krijgt dan het geld van de dienst SoZaWe. Informatie over deze en andere (financiële) ondersteuning kun je krijgen bij de administrateur, Marion Weening. De ouderbijdrage is vrijwillig. Maandelijks automatisch afschrijven wordt voortaan mogelijk. Vorig schooljaar was het minimumbedrag € 20,-. 

Pesten

Een veilig klimaat is voor iedere mens de basis om te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het dus ook belangrijk om op onze school een veilig klimaat te borgen. Pesten is een bedreiging voor dit veilige klimaat. Om pesten om zoveel mogelijk tegen te gaan, werken wij op onze school volgens anti-pest methode KiVa. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de hele groep te betrekken bij het oplossen van ‘pestgedrag’. Kinderen leren tijdens lessen in de groep over de verschillende rollen bij pesten en denken in de kring na over oplossingen. Maandelijks stellen we een nieuw thema aan bod, waarbij één KiVa- regel centraal staat. Het doel is om kinderen zover te krijgen dat ze gepeste kinderen steunen en laten zien dat ze willen dat het pesten stopt.  Meer informatie over KiVa, is op onze website (www.petteflet-groningen.nl) of verderop in dit document te vinden.

Als je het vermoeden hebt dat er op school gepest wordt, meld dit dan direct bij de betreffende stamgroepleidster, de IB’er of bij de directeur. 

Uiteraard hebben wij naast de KiVa-methode ook een pestprotocol. Voor het doornemen van het pestprotocol verwijzen we je naar onze website (www.petteflet-groningen.nl).

Time-out, schorsing en verwijdering

We vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Toch kunnen zich situaties voordoen waarbij de school moet besluiten om een kind een time-out te geven, te schorsen of te verwijderen. Leerlingen kunnen van school worden gestuurd voor een dag (time-out), een langere periode (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Meestal gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt of een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. De beslissing voor een time-out of schorsing ligt bij de directeur. De beslissing over het verwijderen van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Hiervoor gebruiken we het bestuurlijk vastgestelde protocol Time-out, schorsing en verwijdering.

Publicaties

Het komt regelmatig voor dat we verslag doen van leuke gebeurtenissen bij ons op De Petteflet. Je kunt hierbij onder andere denken aan foto’s, filmbeelden voor bijvoorbeeld krantenartikelen of informatie voor op onze website (www.petteflet-groningen.nl). Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan weten. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat dit geen probleem is.

Klachtenregeling

Bent u tevreden, vertel het verder!  Bent u ontevreden, vertel het ons!

Onder dit motto bevorderen we de contacten tussen ouders/verzorgers, teamleden, begeleiders, onderwijsondersteuners en commissieleden. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt, dat is op onze school niet anders. U bent van harte welkom om dergelijke punten te bespreken. 

Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren.

Ben je tevreden, vertel het verder! Ben je ontevreden, vertel het ons wij leren graag!

Onder dit motto bevorderen we de contacten tussen ouders/verzorgers, teamleden, begeleiders, onderwijsondersteuners en commissieleden. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt, dat is op onze school niet anders. Je bent van harte welkom om dergelijke punten te bespreken.

Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt toegelicht hoe en waar u klachten of opmerkingen kunt aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen en gezamenlijk actie ondernomen kan worden.

Richtlijnen klachten schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen

Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur en personeel van de school. De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd op de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen en hanteert het volgende stappenplan:

Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon.
Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur of de contactpersoon bij ons op school. Naam contactpersoon is: B. Joling.
Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met schoolbestuur.
Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie.

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school. De interne klachtenregeling van Openbaar Onderwijs Groningen is te vinden op www.openbaaronderwijsgroningen.nl.

Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van Openbaar Onderwijs Groningen (de heer F. Bosma, tel: 088-3688800) kan u informeren over de procedure.  Mocht deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen van de GGD benaderen (050-3674000) of met de Vertrouwensinspecteur (0900-1113111).

Leerlingen- en ouderstatuut

Ons schoolbestuur, de Openbaar Onderwijs Groningen, heeft de rechten en plichten van leerlingen en ouders als wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen vastgelegd in een leerlingen- en ouderstatuut. Deze statuten zijn bij Openbaar Onderwijs Groningen (www.openbaaronderwijsgroningen.nl) te verkrijgen.

Schoolplan

Het huidige schoolplan ligt op school ter inzage. 

Verzekering

De stichting Openbaar Onderwijs Groningen heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van schade bij een leerling waarvoor de schuld bij de school ligt, dan komt de claim ten laste van deze verzekering. De schade moet dan wel voortvloeien uit de onderwijsactiviteiten. In de polis zijn meeverzekerd:

  • het personeel;
  • de leden van de oudercommissie (OC) en de medezeggenschapsraad (MR);
  • degenen die werkzaamheden verrichten in het kader van zogenaamde ouderparticipatie en de overblijfregeling;
  • ouders die meegaan als begeleider.

Verhuizing

Wanneer je gaat verhuizen of een nieuw telefoonnummer krijgt voor privé of werk, moet je dit schriftelijk doorgeven aan de administratie of de directie. Wanneer je kind door de verhuizing naar een andere basisschool gaat, verzoeken wij je dit tijdig te melden in verband met de uitschrijvingsprocedure.

Uitschrijving

Het kan voorkomen dat een kind tijdens de schoolloopbaan naar een andere school gaat (in verband met een verhuizing of omdat de ouders/verzorgers voor een andere basisschool kiezen). De school waar het kind naartoe gaat, ontvangt van ons een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport. Als ouder/verzorger heb je recht op een kopie van dit rapport. 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies