Ons onderwijs

 

De Petteflet is een openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs. Jenaplanonderwijs kent vier basisprincipes: gesprek, spel, werk en viering (als grondvormen van het menselijk samenleven). Deze vier basisactiviteiten komen op een Jenaplanschool afwisselend, in een ritmisch weekplan aan de orde. 

Gesprek/kring

We zitten tijdens een schooldag vaak in de kring om te praten over de belevenissen van de kinderen (ochtendkring), om te praten over een bepaald onderwerp of om iets te regelen of op te lossen (bijv. een ruzie, de klassendienst). We zitten ook in de kring om iets te vieren, te zingen of toneel te spelen of tijdens de leeskring, de muziekkring, de verslagkring en de tekstenkring.

Bij een kring ontstaat een gesprek met elkaar. In een kring kan iedereen elkaar aankijken. Elke plek is even belangrijk. De kring is voor de kinderen een duidelijke en gestructureerde situatie en gelden kringregels. Een voorbeeld van een vaste regel is dat je iemand uit laat praten. Veel kringregels worden samen met de groep gemaakt.  

Werk

Werken is een belangrijke activiteit binnen de Jenaplanschool, met twee hoofddoelen:

 • Kinderen leren (samen)werken, zich te concentreren en verantwoordelijk te zijn voor hun werk;
 • Werkvormen binnen de Jenaplanschool zijn de blokperiode, het werkuur, werken met thema's, projecten en niveau-instructies of cursussen.  

Spel

Spelen is leren! Spelen is dus een serieuze zaak, serieus maar wel vaak heel plezierig en vermakelijk. In een spel staat het je altijd vrij om te bepalen hoeveel je er van jezelf in stopt en hoeveel gespeeld wordt. Spel kan je op nieuwe ideeën brengen, in spel is immers alles mogelijk. Door spel leren kinderen omgaan met de werkelijkheid.

Veel dingen die je in ‘het echte leven’ moet kunnen of kennen, kun je leren en oefenen door middel van spel. Tijdens het spel kun je fouten maken, risico’s nemen en experimenteren: het is immers toch maar ‘voor de lol’.
Voorbeelden van spelvormen zijn geleide spelen, vrij spel, fantasie -en verbeeldingsspelen, gezelschapsspelen en computerspelen.

Viering

Bij vieringen denken we meestal het eerst aan de grote vieringen: de Kinderboekenweek, feesten zoals Sinterklaas en kerst, en het afscheid van groep 8, waarbij alle kinderen, stamgroepleiders en ouders bij elkaar komen in de gymzaal van de school. Er zijn ook kleine vieringen, per bouw of in wisselende samenstelling. Een viering kan echter ook spontaan ontstaan in de stamgroep, bijvoorbeeld tijdens een leeskring, een muziekles of een verhaal van een kind.
Doelen van de viering in een Jenaplanschool zijn:

 • ervaren dat je als school of als stamgroep een gemeenschap bent;
 • samen een emotie beleven, zoals blijdschap of geluk, maar ook eenzaamheid of verdriet;
 • ervaren dat sommige zaken moeilijk in woorden zijn te vatten en raken aan de zin van het bestaan;
 • je durven/kunnen presenteren op een podium;
 • presenteren van het geleerde in de stamgroep.

Stamgroepen

In het Jenaplanonderwijs werken we met heterogene groepen, geheten de stamgroepen. Op De Petteflet zijn dat de stamgroepen 0/1/2 (de onderbouw), 3/4/5 (de middenbouw) en 6/7/8 (de bovenbouw). In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. In een stamgroep:

 • leren de kinderen dat ieder kind (mens) uniek is;
 • ervaren de kinderen dat ieder kind (mens) evenveel waard is, ook al is hij/zij ‘anders’;
 • is een kind niet acht jaar lang bijvoorbeeld ‘de beste’ of ‘de kleinste’ van de klas;
 • wisselt een kind ieder jaar van rol in de groep (jongste, oudste); leren oudere kinderen de leerstof beter begrijpen door uitleg te geven aan jongere kinderen;
 • ontstaat bij jongere kinderen een natuurlijke motivatie om ook te leren ‘wat de oudsten kunnen’;
 • wordt een kind in de eerste plaats gezien als individu en niet als bijvoorbeeld ‘een groepvierkind’;
 • kunnen kinderen op hun eigen niveau werken;
 • zijn de kinderen verantwoordelijk voor elkaar;
 • leren de kinderen leiding te geven en leiding te accepteren.

In dit schooljaar hebben wij deze stamgroepen:

Onderbouw 0/1/2

Middenbouw 3/4/5

Bovenbouw 6/7/8

Zaza's

Bemmelekom

Langhors

Duizeltje

Fluitketeltje

Kluizenaar

Krullevaar

Stampertjes

Dikke Dollie

Flattekat

Toerlatooi

Beestenboel

  Apenketting Torenkamer

Werkuur

Elke dag (meestal 's ochtends) zijn er in de onder-, midden- en bovenbouw werkuren. Het werkuur is een periode waarin rustig in de stamgroep samen of alleen gewerkt wordt. De kinderen maken een dag- of weektaak, die in principe aan het eind van de week (of dag) af moet zijn. Hierop staan taal, lezen, rekenen, schrijven en/of werken aan een vrije tekst en er kunnen ook extra opdrachten op staan.

Er zijn kinderen voor wie een weektaak of een dagtaak te groot is. De stamgroepleidster zorgt ervoor dat deze kinderen hun taak in kleine porties krijgen aangeboden. Tijdens het werkuur gaat de stamgroepleidster regelmatig rond. Zij ziet dan meteen waar de kinderen mee bezig zijn, waar fouten worden gemaakt en waar extra aanwijzingen nodig zijn. Er is dus sprake van directe feedback.

Belangrijke regels tijdens het werkuur zijn: je werkt rustig en als je iets niet weet, vraag je eerst hulp in je tafelgroepje en pas daarna aan de stamgroepsleidster.

Gym

De kinderen van de voorbouw hebben iedere dag gymnastiek of spelles. Bij mooi weer is dit buiten, bij slecht weer is dit in een van de beide speellokalen. Vanaf de onderbouw gymmen de kinderen meestal in het gymnastieklokaal aan de school, aan de Adriaan van Ostadestraat. De kinderen van de voorbouw hebben drie keer per week spelles + gym. De kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw gymmen twee keer per week. Het precieze gymrooster krijg je van de stamgroepleidster van je kind.

De kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw dragen tijdens de gymnastieklessen een korte broek, T-shirt en gymschoenen (met lichte zool) ! Als je kind niet mee kan doen met de gymnastiekles, moet je dit persoonlijk of door middel van een briefje bij de stamgroepleidster melden. Vanaf groep 5/6 is douchen na de gymles verplicht.

Blokperiode

In de blokperiode werken, spelen en spreken de kinderen samen. Het is een langere periode voor oefenen, studeren, ervaren, ontdekken en onderzoeken. De blokperiode is een aaneengesloten blok van één tot anderhalf uur waarin kinderen werken aan activiteiten die ze (in principe) zelf kiezen.

Wanneer de kinderen de vrijheid van het zelf kiezen niet aankunnen, kiest de leerkracht de activiteit waarmee het kind aan het werk gaat. De nadruk ligt bij de blokperiode op het ontdekkend/onderzoekend leren, het ervaringsgericht leren en het leren in vrijheid met eigen verantwoordelijkheid.

Iedere bouw heeft twee (à drie) blokperiodes per week (ook 's middags). Activiteiten zijn: bouwen, techniek, een vrije tekst schrijven, werken aan een actueel thema of werken met gedichten en verhalen in de lees/luisterhoek.

Aan het einde van de blokperiode is een reflectiekring waarin de groep terugblikt.

Toetsing van resultaten

Om na te gaan hoe de leerlingen op onze school presteren, worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes voor taal, spelling, lezen en rekenen die wij gebruiken. Met behulp van deze toetsen kunnen we bekijken of een kind de behandelde stof beheerst. De toets resultaten worden per kind genoteerd, zodat we ook kunnen zien hoe een kind presteert over een langere periode.

Naast de methode gebonden toetsen worden gedurende de hele schoolloopbaan gestandaardiseerde toetsen afgenomen, de Cito toetsen in het LVS (Leerling Volg Systeem). We gaan voorzichtig om met de scores die de kinderen behalen op deze standaardtoetsen. Immers, ieder kind heeft een eigen individuele ontwikkeling. Ook de sociale en culturele achtergronden van de kinderen spelen daarbij een rol. Een overzicht van de Cito scores kan tijdens het oudergesprek door de stamgroepleidster worden toegelicht. Een voorbeeld van een standaardtoets is de Cito eindtoets voor groep 8, die ons voor het vervolgonderwijs kan ondersteunen.

Het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen bekijkt ieder jaar hoe de prestaties op de Citotoetsen van de leerlingen op onze school zijn in vergelijking met andere openbare scholen in Groningen. Wanneer blijkt dat onze school beneden verwachting presteert op een bepaald onderdeel van de toets, gaan we werken aan verbetering op dat onderdeel.

De mondelinge, sociale en creatieve vaardigheden, de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn zaken die erg belangrijk zijn voor de vorming van de totale mens. Deze vaardigheden zijn niet goed te meten, maar daarom niet minder belangrijk! Ze worden in het rapport in verslagvorm weergegeven (zie procedures rapporten).

Naast deze vaardigheden kijken we ook naar de prestaties voor vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. In ons rapport geven wij deze prestaties aan de hand van een vijf punt schaal weer.

Stamgroepavond

We starten het schooljaar altijd met een stamgroepavond. Tijdens deze avond maken we kennis met elkaar en geven de stamgroepleiders een beeld van de dagelijkse gang van zaken in de stamgroep. Er is ruimte om vragen te stellen en de stamgroep eens goed te bekijken.

Torteltuin & Tortelshop

In onze schoolwinkel, de Tortelshop, verkopen onze bovenbouwleerlingen allerlei duurzame producten. Deze producten komen onder andere uit onze eigen Torteltuin of worden gemaakt door de verschillende stamgroepen. De leerlingen uit de bovenbouw zijn voor zowel winkel als tuin verantwoordelijk. We proberen hiermee de thema’s ondernemerschap, natuur, milieu en duurzaamheid met elkaar te combineren.

Schooltijden

Maandag

Alle groepen

08.30 - 12.00 uur en

13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

Alle groepen

08.30 - 12.00 uur en

13.00 - 15.00 uur

Woensdag

Alle groepen

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

Alle groepen

08.30 - 12.00 uur en

13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

Alle groepen

08.30 - 12.30 uur

(na de herfstvakantie tot aan de meivakantie de midden- en bovenbouw ook naar school van 13.30 uur tot 15.00 uur)

 

Jaarplanning

Onze jaarplanning is te vinden op de website en wordt aan het begin van het schooljaar overhandigd.

Mijnschoolinfo

Mijnschoolinfo (www.mijnschoolinfo.nl) is een digitaal communicatiemiddel waarvoor elke ouder bij aanvang op De Petteflet een inlogcode ontvangt. Via Mijnschoolinfo kan elke stamgroepleider contact leggen met de ouders/verzorgers van de eigen stamgroep. Soms worden er ook schoolbrede mededelingen of berichten vanuit de bouw geplaatst. Denk aan uitnodigingen voor een viering, oproepjes ouderhulp of een update vanuit de stamgroep. 

Letterflet

De Letterflet is onze digitale nieuwsbrief die regelmatig zal verschijnen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies